ANTICALC

ANTICALC®

Voda vo svojej prirodzenej podobe obsahuje množstvo prvkov dôležitých a nevyhnutných pre život. Niektoré z týchto pre život nevyhnutných prvkov však spôsobujú problémy predovšetkým pri tepelnej úprave vody resp. pri jej využití pre technologické účely. Najväčší problém spôsobuje vápnik. Jeho kvantitatívna prítomnosť vo vode sa technicky označuje ako tvrdosť vody. Štruktúra vápnika vo vode spôsobuje, že zariadenia prichádzajúce do styku s ním sú znehodnocované tvrdými nánosmi – vodným kameňom. Hrúbka vrstvy vodného kameňa (vápnika) úmerne rastie s časom a množstvom vápnika vo vode.

Rast tvrdých nánosov výrazne podporuje zvyšovanie teploty vody. Ohrievaním vody sa výrazne zvyšuje hrúbka vodného kameňa. Ten spôsobuje veľké problémy v celom komplexe zariadenia zabezpečujúceho ohrievanie vody. Vodný kameň takto znehodnocuje potrubie, ohrievače vody, vodovodné batérie, armatúry, práčky, umývačky riadu, meraciu a regulačnú techniku. Tvorbe tvrdých nánosov vápnika je možné zabrániť úpravou vody, resp. úpravou štruktúry vápnika vo vode. Z principiálneho hľadiska je možné tieto zariadenia rozdeliť na :

- chemické – na odstránenie vápnika sú využívané chemické procesy

- fyzikálne – pracujú na princípe fyzikálnej premeny , bez použitia chemikálií

Zariadenie ANTICALC®  pracuje na fyzikálnom princípe. Takto upravená voda je preto vhodná aj na konzumáciu ako pitná. 

AQUASAR

Čo spôsobuje vápnik vo vode? 

Tvar a veľkosť kryštálu vápnika v pôvodnej prirodzenej podobe spôsobuje, že jeho veľké plochy, háčiky a záhyby spôsobujú nielen jeho vrstvenie, lepenie sa na seba, ale na jeho veľkú plochu sa zachytáva a lepí aj všetko ďalšie, čo vo vode je. Je to často najmä železo, mangán a ďalšie (farebné nepríjemné optické prejavy usadenín), aj na odpadovej strane  všetko, čo my ľudia vypúšťame do vody. Preto nám zarastajú aj odpadové potrubia, hoci majú mnohonásobný prierez, než rozvody vody. A veľký povrch, predovšetkým v potrubí teplej vody, je potom úplne dokonalým prostredím pre bujnenie napr. baktérie Legionely.

Za vodný kameň platíme !

Vodný kameň je zdrojom úniku energie, hoci si to málo uvedomujeme. Aj malá vrstvička vodného kameňa na vykurovacom telese je dokonalou tepelnou izoláciou. Spotrebič odoberá energiu, ale tvrdá voda sa nie a nie ohriať. Je vypočítané, že tu platíme zbytočne cca 10 € mesačne vinou tvrdej vody a vodného kameňa! Ďalej platíme za špeciálne čistiace prostriedky, za zvýšené dávky pracieho prášku, za opravy kohútikov, toaliet, kotlov a bojlerov, to všetko vinou tvrdosti vody a vodnému kameňa. Keď potom musíme vymeniť trubky vodovodných rozvodov, tak platíme navyše dlaždičky a murárske práce v kúpeľni, kuchyni ...

anticalc

 

Ak budete mať na vstupe vody inštalovanú úpravovňu vody ANTICALC®, je celý tento komplex problémov dokonale vyriešený. Vápnik vo forme nanokryštálov sa na seba už nemôže lepiť a viazať  a netvoria sa žiadne usadeniny vodného kameňa. Ani ďalšie prvky či látky obsiahnuté vo vode sa nemajú kde a na čom usadzovať. Všetko je neustále nanokryštálmi, ktoré sú unášané prúdiacou vodou, obrusované, čím sa v priebehu času dokonale odstránia všetky už existujúce staré usadeniny a nánosy. Magnetické pole úpravne potom ešte naviac mikróby a baktérie sterilizuje, čím sa zamedzí ich množeniu. A ak sú sterilné a nemnožia sa, potom hynú! Nanokryštály navyše pomáhajú aj čistiť steny potrubia, vykurovacie špirály, vykurovacie plochy, pretože sú hnané prúdom vody, obrusujú a za niekoľko mesiacov úplne vyčistia všetky rozvody, stupačky... 

anticalc 2

 

Tlaková strata pri priechode vody úpravňou je nula, použitý materiál je zhodný s materiálom rozvodov vody, úpravňa je úplne priechodná, ide vlastne o pokračovanie rozvodov. Priemer vnútornej rúry úpravne je 3/4 col, pri prípadnej akejkoľvek redukcii na iný priemer potrubia v danom rozvode vody platí, že v zúženom mieste trubice prúdi voda rýchlejšie pri rovnakom tlaku.

Z teórie vyplýva, že čím je väčšia rýchlosť prúdenia vody v magnetickom poli úpravne, tým je účinnosť úpravne väčšia. ANTICALC © sa vyrába iba a len v jednom vyhotovení a rozmere preto, že práve daný rozmer zaisťuje maximálnu možnú účinnosť v celom širokom spektre prietoku vody. Úpravňa môže byť v akejkoľvek polohe, nerozlišuje sa vstup a výstup, nie je teda smerová.

Technické parametre zariadenia ANTICALC®

Vľavo uvedené zariadenie ANTICALC® je určené pre úpravu studenej vody. Pretekajúca voda nemá prekročiť teplotu 40 ° C. Zariadenie je vhodné inštalovať do potrubia priamo na vstupe do objektu, potom je chránený pred vodným kameňom celý systém rozvodu studenej a teplej vody v objekte. Ak sa ANTICALC® namontuje pred zariadenie, ktorým sa voda ohrieva napr. ohrievač vody, práčka, umývačka riadu a pod., je chránené len toto koncové zariadenie.

V pravom stĺpci sú údaje zariadenia ANTICALC® pre úpravu teplej vody, ktoré je určené na montáž do okruhov teplej úžitkovej vody, teda do kúrenia a vyhrievania. Stála maximálna teplota upravovanej vody pretekajúcej touto úpravňou ANTICALC® je 90 ° C. Pri teplote 99 ° C počas viac ako 48 hodín odoláva tlaku 1,0 MPa. Krátkodobo (cca 6 min.) môže byť pri teplote 82 ° C vystavená tlaku až 3,7 MPa.
 

                                                      Na studenú vodu      Na teplú vodu

typ                                                  P 20 MM - 40 °          P 20 MM - 40 °
priemer                                           80 ± 2 mm                80 ± 2 mm
L - dĺžka                                         316 ± 5 mm               301 ± 5 mm
G - spoj vstupu a výstupu                3/4 " koncovka          3/4" koncovka 

Koncovky sú kovové alebo plastové s vonkajším závitom.

Zariadenie je dodávané v ochrannom balení z recyklovateľného papiera s popisom prístroja, jeho technickými parametrami a záručným listom. Pri preprave a montáži je nutné sa vyvarovať prudkým nárazom resp. pádu zariadenia na zem. Náraz môže narušiť špeciálne vytvorené usmernené magnetické pole a tým znížiť účinnosť zariadenia.

Uzemnenie úpravne vody ANTICALC®

Pred inštaláciou úpravne veľmi odporúčame pozorné prečítanie montážneho listu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou balenia úpravne vody ANTICALC®. Pozornosť venujte predovšetkým bodu 3. Ak inštaláciu vykonáva odborná inštalatérska firma, dohliadnite na splnenie uvedeného bodu.

V odseku 3 montážneho listu je uvedené: Pre správnu činnosť úpravne je nevyhnutné, aby vo vode nebolo prítomné žiadne napätie (V). To zaistíme dokonalým pospájaním potrubia a uzemnením v zmysle platných noriem. Úpravňu odporúčame premostiť medeným vodičom s prierezom najmenej 6 mm2 a na jednej strane spojiť so zemou. Nežiaduca prítomnosť napäťového potenciálu je jediným faktorom, ktorý môže znížiť účinnosť úpravne. Samozrejmosťou je predpoklad, že celý rozvod vody je podľa platných noriem riadne uzemnený.

Rýchlovarná kanvica je atypickým spotrebičom, pretože voda v nej neprúdi (ako prúdi v potrubí, kotle, boilera, práčke, umývačke atp.). Odporúčame dôsledne dodržiavať návod na používanie rýchlovarnej konvice, tj. Po každom použití konvicu vypláchnuť a zvyšnú vodu vyliať. Ak to nerobíme, zostane na dne konvice usadený vápnik a horčík. Musí tam byť, pretože úpravňa ANTICALC® ho z vody neodstraňuje (to je dobre, je pre nás životne dôležitý). Rozdiel pred inštaláciou úpravne a po jej inštalácii je ale celkom jasne viditeľný.

Pred inštaláciou je vápnik a horčík usadený na vykurovacej špirále rýchlovarnej konvice (steny a dno) v podobe tvrdých vrstiev (tzv. vodný kameň). Po inštalácii úpravne (ak nebudeme kanvicu vyplachovať) je vápnik a horčík na dne, stenách a špirále vo forme jemného prášku, ktorý ide ľahko zotrieť a vypláchnuť. To je len potvrdením dokonalej činnosti fyzikálne úpravne ANTICALC®.

Viacnásobná montáž

Ak sa v prípade veľkých prietokov (odberov) vykonáva viacnásobná montáž, radí sa jednotlivé kusy úpravne vždy a výhradne vedľa seba (paralelné spojenie). Tým sa sčíta prierez jednotlivých kusov úpravne a aj v špičkách je zaistený potrebný prietok vody.
 
Úpravňou  ANTICALC® s priemerom ¾ cólom pretečie cca 50 l / min, t. J. 3 000 l za 1 hodinu.
Pri paralelnom zapojení 2 kusov úpravne pretečie cca 100 l / min, t. J. 6 000 l za 1 hodinu.
Pri paralelnom zapojení 3 kusov úpravne pretečie cca 150 l / min, t. J. 9 000 l za 1 hodinu.
Pri paralelnom zapojení 4 kusov úpravne pretečie cca 200 l / min, t. J. 12 000 l za 1 hodinu.

anticalc 3

anticalc 4

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.