OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.projektyarchon.cz

  

Formulář - odstoupení

Reklamační řád

Cetrifikát SOS - garance ochrany spotřebitele

 

 

I. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchoděwww.projektyarchon.cz, provozovaném společností PREDOMOV s.r.o., sídlem Švermova 1612/23, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO 45507837 , obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Trenčíně, oddíl Sro, vložka 29354/R (dále též jen „společnost PREDOMOV s.r.o.,“). Společnost PREDOMOV  s.r.o., lze v případě potřeby kontaktovat těmito způsoby:

Poštou: PREDOMOV  s.r.o., provozovna:Švermova 1612/23, 911 01 Trenčín, SR;

Prostřednictvím e-mailové adresy:

projekty@projektyarchon.sk; 

Telefonicky: 00420 605 167 927, 00421 903 500 485 s předpokládanou sazbou hovorného 32,62 Kč/min. (u O2), se základní sazbou hovorného;

Osobně: adresa provozovny Švermova 1612/23, 911 01 Trenčín, Slovenská republika  v pracovní době od Po do Pá 9,00–16,00 hodin.

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek www.projektyarchon.cz, tedy společnost PREDOMOV s.r.o., a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky a řídí se včetně následků z nich plynoucích českým právem. Vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí se zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále též jen „občanský zákoník). Je-li smluvní stranou kupující-spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi též ustanoveními o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem (§ 1810 - § 1867 občanského zákoníku) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění. Je-li smluvní stranou kupující-nepodnikatel nebo kupující-spotřebitel, řídí se vztahy těmito obchodními podmínkami neupravené kromě obecných ustanovení občanského zákoníku o koupi též zvláštními ustanoveními o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 - § 2174 občanského zákoníku).

V internetovém obchodě www.projektyarchon.cz lze uzavřít kupní smlouvy či smlouvy o dílo pouze v českém jazyce, pro uzavření smluv v jiném jazyce lze použít prostředky individuální komunikace (např. e-mail, telefon).

Náklady na použití prostředků umožňujících uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran nese kupující. 

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva, kterou uzavírá podnikatel a spotřebitel

Prodávající – při nákupu v internetovém obchodě www.projektyarchon.cz je prodávajícím společnost PREDOMOV s.r.o. Prodávajícím je osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Prodávající v internetovém obchodě uzavírá smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti. Jako prodávající je označována společnost PREDOMOV s.r.o. i v případě, že vystupuje jako zhotovitel v případě uzavření smlouvy o dílo (jejímž předmětem je např. zpracování projektu).

Kupující – je každý člověk či právnická osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvy v internetovém obchodě www.projektyarchon.cz nebo s ním jinak jedná. Vzhledem k platné a účinné úpravě se rozlišuje mezi kupujícím-spotřebitelem, kupujícím-nepodnikatelem a kupujícím-podnikatelem. Kupujícím se rozumí i osoba jednající s prodávajícím (zhotovitelem) jako objednatel v případě uzavření smlouvy o dílo.

Kupující-spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem (prodávajícím) nebo s ním jinak jedná.

Kupující-podnikatel – je podnikatelem, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání. V případě, že kupující vyplní v objednávce identifikační číslo či jiný údaj o jeho podnikatelské činnosti, bude považován za kupujícího-podnikatele.

Kupující-nepodnikatel – je pro účely smluv uzavíraných v  internetovém obchodě www.projektyarchon.cz   osobou, která není podnikatelem, nebo osobou, která podnikatelem sice je, avšak při uzavírání smlouvy v internetovém obchodě www.projektyarchon.cz je z okolností zřejmé, že se koupě či dílo netýká podnikatelské činnosti podnikatele. Kupujícím- nepodnikatelem je i kupující-spotřebitel.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Kupující si v rámci aktuální nabídky zboží na webových stránkách www.projektyarchon.cz, tedy v internetovém obchodě prodávajícího, vybere požadované položky zboží či služeb a jejich množství a klikne na tlačítko „do košíku“.

Prezentace zboží či služeb v internetovém obchodě prodávajícího je za předpokladu uvedení ceny zboží či služby nabídkou na uzavření smlouvy s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti prodávajícího plnit.

Po dokončení výběru zboží kupující v horní části webových stránek posléze klikne na tlačítko „košík“ a následně má možnost odstranit některé či všechny položky z košíku a upravit množství zboží či služeb. Po dokončení těchto úprav kupující vyplní potřebné údaje v objednávkovém formuláři. Po vyplnění všech těchto údajů a odsouhlasení aktuální verze obchodních podmínek a reklamačního řádu kupující pokračuje na souhrn objednávky. V tomto souhrnu objednávky má kupující možnost kontrolovat vložené údaje. Kupující má v této fázi objednacího procesu poslední možnost zjistit a prostřednictvím návratu k předchozím krokům objednávky opravit chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky, příp. jinak měnit vložené údaje.

Kliknutím na tlačítko „objednat“ je vytvořena objednávka kupujícího, která je závazným přijetím nabídky smlouvy a vyjadřuje úmysl kupujícího uzavřít smlouvu. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu obdržení jeho objednávky na zadaný email, toto potvrzení však již nemá na samotné uzavření smlouvy žádný vliv. Součástí takového potvrzení je kupujícím odsouhlasené znění obchodních podmínek a reklamačního řádu v textové podobě ve formátu PDF a souhrn údajů uvedených v objednávce, přičemž tyto údaje uvedené v objednávce se stávají součástí smlouvy. Samotná smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky (objednávka) nabude účinnosti, tedy doručením objednávky prodávajícímu. Uzavřenou smlouvu není možné jednostranně měnit.

Uvede-li prodávající nejpozději v souhrnu objednávky údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu (typicky v případě projektových dokumentací), bude kupujícímu zaslána zálohová faktura na částku odpovídající výši zálohy. Není-li uvedeno jinak, činí záloha 40 % z ceny zboží. Zálohovou fakturu je možné uhradit pouze vkladem či bankovním převodem zálohy na účet prodávajícího, kupujícím zvolený způsob platby se v takovém případě vztahuje pouze na zbývající část ceny zboží po odečtení zálohy. V případě vyžadování zálohové platby není objednávka kupujícího sama o sobě přijetím nabídky smlouvy; tímto přijetím (akceptací) je až odeslání platby částky dle zálohové faktury kupujícím za předpokladu předchozího odeslání objednávky prodávajícímu. Smlouva je v případě povinnosti zaplatit zálohu uzavřena okamžikem, kdy přijetí nabídky (tj. zaplacení zálohy) nabude účinnosti, tedy okamžikem připsání zálohy na účet prodávajícího. Uzavřenou smlouvu nelze jednostranně měnit. Rovněž v případě povinnosti zaplatit zálohu je prodávající povinen kupujícímu obdržení jeho objednávky potvrdit a přiložit k němu dokumenty a souhrn údajů obdobně, jako dle předchozího odstavce. 

Objednávka balíčku služeb – realizace projektu

Kupující si může v rámci nabídky prodávajícího na webových stránkách www.projektyarchon.cz, tedy v internetovém obchodě prodávajícího, zakoupit také služby, příp. balíčky služeb (smlouva o dílo). V internetovém obchodě si lze objednat služby či balíčky služeb pouze v tom případě, že kupující nemá žádné další požadavky na realizaci díla, než požadavky uvedené v nabídce umístěné na webovém rozhraní. Nebudou-li v objednávce kupujícího uvedeny žádné specifické požadavky nad rámec nabídky umístěné na webovém rozhraní, bere kupující na vědomí, že jeho objednávka je v souladu s výše uvedeným již akceptací a dochází ke vzniku závazné smlouvy. V případě uplatnění specifických požadavků na realizaci služby ke vzniku smlouvy nedochází a smlouvu prostřednictvím webového rozhraní nelze uzavřít, nicméně lze tak učinit na základě individuální dohody prodávajícího a kupujícího o předmětu a ceně díla.

V případě uzavření smlouvy o dílo je prodávající oprávněn vyžadovat od kupujícího součinnost nezbytnou k řádnému provedení díla. Příkazy kupujícího ohledně způsobu provádění díla je prodávající vázán, jen plyne-li to ze zvyklostí, anebo bylo-li to ujednáno. Kupující má právo kontrolovat provádění díla a pokud prodávající v přiměřené době po případném porušení své povinnosti nezajistí nápravu a nebude provádět dílo řádným způsobem, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup prodávajícího nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

Zrušení objednávky

Kupující může zrušit objednávku nejpozději do 24 hodin od jejího odeslání, a to e-mailem na adresu projekty@projektyarchon.sk nebo telefonicky na č. 00420 605 167 927 , nebo 00421 903 500 485, bez jakýchkoliv následků pro něj vyplývajících. Kupující, který za zboží (služby) prodávajícímu zaplatil, má v takovém případě právo na vrácení zaplacené částky za nedodané zboží (služby). Prodávající zašle tuto částku zpět nejpozději do 14 dnů na účet kupujícího.

Pokud pokrývá záloha uhrazená kupujícím částečné náklady, které musel prodávající vynaložit za účelem splnění smlouvy, má kupující možnost zrušit objednávku do 5 pracovních dní od připsání zálohy s tím, že v takovém případě vrátí prodávající kupujícímu polovinu zálohy. Po uplynutí 5 pracovních dnů od připsání zálohy již objednávku nelze zrušit, čímž není možnost odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě dotčena. 

IV. Ceny a platnost nabídky

Ceny jsou platné v době odeslání elektronické objednávky kupujícím a jsou konečné, obsahují tedy DPH, popř. všechny další daně, cla, poplatky, autorizace a překlad v souladu s normami ČSN. V případě uzavření smlouvy o dílo je cena díla určena pevnou částkou, kterou nelze bez souhlasu obou stran měnit. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat. Plnění, která se při prodeji daného zboží či služby obvykle neposkytují, je třeba objednat samostatně. Součástí nabídky prodávajícího na webovém rozhraní je označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností.

Změny v projektu

V případě zájmu kupujícího mohou být v projektu provedeny změny. Tyto změny jsou nadstandardním úkonem a jsou zpoplatněny.

Malé změny v rozsahu vnitřních dispozic jsou zpoplatněny v rozmezí 1300 - 5500,- Kč. Informaci o cenách za větší změny v projektu poskytne prodávající na žádost kupujícího. V případě požadavku kupujícího na velmi rozsáhlé změny v projektu, nabídne prodávající kupujícímu individuální projekt.

V. Platební podmínky

Kupující má možnost volby mezi následujícími způsoby platby za zboží či služby:

dobírkou – platba při převzetí zboží mimo provozovnu prodávajícího, cena za tento způsob platby činí 330,- Kč vč. DPH, kdy tato částka je připočtena k ceně zboží (např. projektu) a nákladům na dopravu, nebo

v případě zaslání katalogu o hmotnosti v rozmezí 1-2 kg cena katalogu a veškeré náklady na dodání zboží činí 220Kč / 8€ a v takovém případě je dopravcem GEIS s.r.o.

Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce www.projektyarchon.cz

V případě zájmu kupujícího je možné dodat projekt do 72 hodin od potvrzení objednávky prodávajícím, a to za příplatek 12 000 Kč k celkové ceně objednaného zboží (služby).

VI. Dodací podmínky

Zboží a služby lze dodat pouze v rámci České republiky. Dodací lhůta je obvykle 21 až 28 dní. Po dohodě s kupujícím může být tato lhůta prodloužena, především pokud předmětem objednávky kupujícího bude nový projekt. Uvedené doby dodání jsou pouze informativní.

V případě způsobu platby bezhotovostním převodem je zboží odesláno až po připsání celé částky na bankovní účet prodávajícího.

Kupující má možnost volby mezi následujícími způsoby dodání zboží či díla, a to za níže uvedené ceny:

přepravní společnost GEIS PARCEL CZ s.r.o, Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice  IČO 63077051; 330,- Kč / 12 € vč. DPH, uvedená cena platí pro balík o hmotnosti max. 6 kg; v případě zaslání katalogu o hmotnosti v rozmezí 1-2 kg cena katalogu a dodání zboží činí 220Kč / 8€ a v takovém případě je dopravcem společnost GEIS PARCEL CZ  s.r.o. Náklady na dodání zboží či díla jsou uvedeny vč. DPH. Za správnost adresy pro dodání zboží či díla odpovídá kupující. Zásilky, které jsou prodávajícímu vráceny jako nevyzvednuté či nedoručené, zasílá prodávající znovu pouze na vyžádání kupujícího. Pokud kupující nepřevezme zboží při dodání či v dohodnuté lhůtě, náleží prodávajícímu úplata za uskladnění ve výši 0,2 % z ceny zboží denně.

VII. Převzetí zboží

Při převzetí zboží od přepravce kupující zkontroluje neporušenost obalů zboží či díla a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámí přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

Pokud kupující zjistí poškození či jiné vady zboží či díla až po převzetí zásilky, je povinen bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informovat prodávajícího. Při nedodržení tohoto postupu může být kupujícímu-podnikateli pozdější reklamace z tohoto důvodu zamítnuta.

Kupující-spotřebitel právo na uplatnění reklamace nedodržením výše uvedeného postupu neztrácí.

VIII. Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem v internetovém obchodě www.projektyarchon.cz

VIII.1. Obecná úprava odstoupení od smlouvy v občanském zákoníku

Kupující-spotřebitel je oprávněn odstoupit od smluv uzavřených v  internetovém obchodě www.projektyarchon.cz bez udání důvodu, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží či dílo.

Kupující-spotřebitel musí projevit vůli odstoupit od smlouvyformou jednoznačného prohlášení vůči prodávajícímu (např. formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu PREDOMOV, s.r.o, Švermova 1612/23, 911 01 Trenčín, SR , telefonu 00420 605 167 927 , nebo 00421 903 500 485, nebo e-mailu projekty@projektyarchon.sk). Kupující-spotřebitel může použít formulář pro odstoupení od smlouvy dostupný z www.projektyarchon.cz, není to však jeho povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud kupující-spotřebitel využije pro odstoupení od smlouvy uvedený formulář, potvrdí prodávající kupujícímu-spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

Pokud kupující-spotřebitel odstoupí smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí kupujícího-spotřebitele odstoupit od smlouvy, všechny platby, které od kupujícího-spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání a ceny za dobírku (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím-spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím). V případě nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím-spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob dodání nabízený prodávajícím, jsou náklady na dodání zboží vráceny pouze ve výši ceny nejlevnějšího způsobu dodání. Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který Kupující-spotřebitel použil pro zaplacení kupní ceny, pokud není výslovně určeno Kupujícím-spotřebitelem jinak, nebo pokud to není možné z povahy věci (dobírka, terminál e-banky, faktura). Postup pro odstoupení od smlouvy týkající se projektové dokumentace v případě jejího dodání před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy se řídí níže uvedenou speciální úpravou.

S vrácením platby je prodávající oprávněn počkat do té doby, než vrácené zboží či dílo obdrží od kupujícího-spotřebitele nebo než kupující-spotřebitel prokáže, že zboží či dílo odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Kupující-spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámí, že odstupuje od smlouvy, zaslat zboží či dílo zpět nebo je předat na adrese (PREDOMOV s.r.o. Švermova 1612/23, 911 01 Trenčín SR. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující-spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující-spotřebitel ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující-spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Kupující-spotřebitel je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb (vztahuje se např. na zpracování projektu či balíčky služeb)a jejichž plnění již začalo před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy na výslovnou žádost kupujícího-spotřebitele, ačkoliv služby dosud nebyly splněny zcela.

Kupující-spotřebitel nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího-spotřebitele, že nemůže odstoupit od smlouvy:

- o poskytování služeb (vztahuje se např. nabalíčky služeb), jestliže byly splněny s jeho výslovným předchozím souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

- o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

VIII.2. Zvláštní úprava odstoupení od smlouvy dle dohody s Prodávajícím - projekty

Kupující má nad rámec zákonné úpravy možnost odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jejímž předmětem je zpracování projektu, i v případě, že již došlo ke splnění služeb se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; to neplatí v případě dodání jiných služeb než je zpracování projektu. V takovém případě má kupující možnost odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 7 kalendářních dnů od převzetí projektu s tím, že prodávajícím bude vráceno 50 % ceny za zpracování projektu (na služby spočívající např. v napojení na inženýrské sítě či ve zpracování individuálního projektu rodinného domu se možnost vrácení ceny nevztahuje), a to na základě dobropisu ve lhůtě 21 dnů od obdržení projektu vraceného kupujícím. Tato zvláštní úprava má přednost před obecnou úpravou odstoupení od smlouvy.

IX. Záruka a reklamace

V případě kupujícího-podnikatele poskytuje prodávající ve smyslu § 2113 občanského zákoníku na dodávané zboží záruku za jakost, přičemž záruční doba činí 24 měsíců od převzetí. Práva kupujícího-podnikatele z vadného plnění dále zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího-podnikatele, byť se projeví až později. Právo kupujícího-podnikatele založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti prodávajícího ze záruky za jakost tímto nejsou dotčeny. Způsob a podmínky uplatnění shora uvedených vad včetně nároků vyplývajících ze záruky za jakost v případě kupujícího-podnikatele upravují zejména ustanovení § 2099 - § 2117 občanského zákoníku.

V případě, že předmětem plnění smlouvy je zpracování či dodání projektové dokumentace stavby, prohlašuje prodávající, že tato vyhovuje veškerým požadavkům českých právních předpisů, zejména vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a pozdějších předpisů.

Kupující-nepodnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Soud nepřizná kupujícímu v případě uzavření smlouvy o dílo právo z vadného plnění, neoznámí-li kupující vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nejpozději však do dvou let od předání díla, a namítne-li prodávající, že právo bylo uplatněno opožděně. Rozsah, způsob a podmínky uplatnění nároků vyplývajících z vadného plnění a ze záruky za jakost (dále též jen „reklamace“) v případě kupujícího-nepodnikatele upravují zejména ustanovení § 2113 - § 2117 a § 2161 - § 2174 občanského zákoníku a reklamační řád dostupný z http://www.projektyarchon.cz/obchodni-podminky/.V případě, že ani zmíněná ustanovení občanského zákoníku, ani reklamační řád určitou záležitost neupravují, použijí se v případě uzavření kupní smlouvy zejména obecná ustanovení o právech z vadného plnění obsažená v § 2099 - § 2117 občanského zákoníku, v případě uzavření smlouvy o dílo zejména ustanovení o vadách díla obsažená v § 2615 - § 2619 občanského zákoníku.

Účinky poskytnutí záruky za jakost má vůči kupujícímu i uvedení záruční doby či doby, po kterou lze věc použít, na prodávané věci, jejím obalu nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy.

Z vad darů poskytovaných kupujícímu bez jakéhokoliv protiplnění nelze uplatňovat jakákoliv práva z vadného plnění.

Pokud kupující z jakéhokoliv důvodu obdrží jiné než objednané zboží či dílo, zašle kupující zboží či dílo zpět prodávajícímu, nejlépe v původním obalu a alespoň kopií dodacího listu, a uvede důvod vrácení zboží. Prodávající následně zašle kupujícímu správné zboží či dílo dle objednávky. Zaslání nesprávného zboží či díla zpět prodávajícímu a zaslání správného zboží kupujícímu je hrazeno prodávajícím. Dodání jiného než objednaného zboží či díla se považuje za vadné plnění.

Kupující je při zasílání zboží či díla zpět prodávajícímu z jakéhokoliv důvodu povinen zvolit vhodný obal zásilky a zásilku řádně zabalit tak, aby nedošlo k poškození zasílaného zboží či díla.

X. Ochrana osobních údajů

Dozorovým orgánem nad jednáním podnikatele souvisejícím s ochranou osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje, které mu kupující předá, budou použity pouze k uskutečnění plnění objednávky s kupujícím. V žádném případě nemohou být prodávajícím zveřejněny ani poskytovány třetím osobám, s výjimkou jednání směřujícího k zaplacení a doručení zboží, kdy jsou osobní údaje kupujících poskytovány v minimálním rozsahu např. externím dopravcům, a s výjimkou dodavatelů stavebních materiálů a technologií , a poradenské spol. MBI za účelem zajištění výhodnějších cenových podmínek. Osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to na dobu nezbytně nutnou, nejméně však po dobu trvání záruky. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům např. právo požadovat od prodávajícího vysvětlení či odstranit s právem rozporný stav též odstraněním osobních údajů za podmínek § 21 zákona o ochraně osobních údajů). Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků prodávající nepředává žádné další osobě.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické, a jsou přístupné pouze prodávajícímu, nebude-li s kupujícím dohodnuto jinak.

XI. Mimosoudní řešení sporů, příslušnost soudu, orgán dozoru a kodex chování

Je-li to možné, řeší prodávající spory s kupujícím-spotřebitelem smírnou cestou. Za účelem mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je kupující-spotřebitel oprávněn obracet se na Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace (http://www.asociace-sos.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu/). Prodávající se zároveň zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost v případě, že se na SOS-Asociace obrátí kupující-spotřebitel s žádostí o mimosoudní řešení sporu s podnikatelem.

Prodávající může s ohledem na Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22.12.2000, které je s účinností od 10.01.2015 v dané části nahrazeno Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12.12.2012, podat žalobu vůči kupujícímu-spotřebiteli s bydlištěm v členském státu EU pouze u soudů členského státu EU, kde má spotřebitel bydliště. Kupující-spotřebitel může dle týchž předpisů podat žalobu vůči prodávajícímu buď u soudů Slovenské republiky, nebo u soudu místa, kde má bydliště spotřebitel.

Spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu z této kupní smlouvy dle ustanovení § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb. (zákon o ochraně spotřebitele), o čemž Prodávající informuje dle ustanovení §14 zákona o ochraně spotřebitele. Příslušným subjektem je Česká obchodní inspekce, která zveřejňuje informace o mimosoudním řešení sporu na internetových stránkách www.coi.cz."

Kupující-spotřebitel je oprávněn podat stížnost či podnět pro porušení právních předpisů na ochranu spotřebitele k dozorovému orgánu, a to k České obchodní inspekci (www.coi.cz).

XII. Závěrečná ustanovení

Kupující podáním objednávky výslovně prohlašuje, že se seznámil s obsahem objednávky a těchto obchodních podmínek, a že s nimi souhlasí. Kupující vyslovuje souhlas s obchodními podmínkami a reklamačním řádem ve znění účinném v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím se po celou dobu svého trvání řídí verzí obchodních podmínek a reklamačního řádu účinnou v době uzavření smlouvy.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně reklamačního řádu jsou platné a účinné od 01.01.2015.

Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky a reklamační řád bez předchozího upozornění. Na již uzavřené smlouvy však taková změna obchodních podmínek nemá vliv. 

Podnikatel je držitelem certifikátu GOS a je vázán Kodexem GOS Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, který je dostupný na níže uvedených webových stránkách. Platnost certifikátu GOS lze ověřit na webových stránkách SOS – Asociace (www.asociace-sos.cz/gos).

 

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.